Įstatai

Visą įstatų dokumentą PDF formatu maloniai prašome atsisiųsti žemiau pateiktoje nuorodoje.

 
Ištrauka iš Lietuvos chirurgų asociacijos įstatų:
 
"... II. ASOCIACIJOS  VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
 
8. Skatinti chirurginių ligų diagnostikos ir chirurginio gydymo progresą Lietuvoje.
 
9. Moksliškai tirti sergamumą chirurginėmis ligomis, apibendrinti chirurginio gydymo rezultatus, nustatyti optimalius diagnostikos ir gydymo metodus, platinti šių darbų rezultatus tarp chirurgų bei kitų specialybių gydytojų.
 
10. Rengti suvažiavimus, konferencijas, seminarus, paskaitas ir praktinius darbus, skirtus chirurginių ligų specialistams šviesti ir lavinti.
 
11. Rengti interdisciplininio pobūdžio mokslines-praktines konferencijas bei praktinius mokymus kartu su kitų specialybių gydytojais.
 
12. Visą mokslinę ir mokomąją medžiagą spausdinti ar kitokiu būdu platinti tarp Asociacijos narių ir kitų specialybių gydytojų, skelbti Lietuvoje ir užsienyje leidžiamuose moksliniuose žurnaluose.
 
13. Palaikyti ryšius su Lietuvos medicinos draugijomis, kurių veikla susijusi su chirurginėmis ligomis sergančių ligonių gydymu ir moksliniais tyrimais.
 
14. Palaikyti ryšius su Europos ir kitų žemynų chirurgų draugijomis, keistis informacija, dalyvauti jų rengiamose konferencijose, mokslinėse ir mokomosiose programose, kviesti užsienio chirurgus irmokslininkus į  Lietuvos chirurgų asociacijos organizuojamus suvažiavimus, konferencijas ir kitus mokslo ir mokomuosius renginius.
 
15. Kaupti  finansinius resursus mokslo ir mokymo renginiams finansuoti bei Asociacijos narių tobulinimuisi ir jų mokslo darbams paremti. Nuolatos ieškoti rėmėjų ir labdaros teikėjų.
 
16. Padėti spręsti ginčus, kylančius diagnozuojant ir gydant chirurgines ligas. Sudaryti ekspertųkomisijas, teikti ligonių kasai pasiūlymus ir rekomendacijas dėl gydymo įkainių ir vaistų bei medicinos priemonių įtraukimo į kompensuojamųjų vaistų sąrašą.
 
17.Reikšti savo pastabas ir teikti rekomendacijas dėl chirurgijos dėstymo aukštosiose mokyklose, dalyvauti sudarant rezidentų rengimo programą.
 
18. Bendradarbiauti su Lietuvos sveikatos apsaugos ministerija licencijavimo ir sertifikavimo klausimais, rekomenduoti savo narius aukštesnei kvalifikacijai gauti.
 
19. Ginti Asociacijos narių profesines teises ir garbę.
 
20. Įstatymo ribose užsiimti  visa kita veikla, kuri tarnautų sėkmingam Asociacijos tikslų įgyvendinimui.
..."